Tiskové zprávy

Tisková zpráva ze dne 3. 12. 2018

 


Finance získané v Tříkrálové sbírce pomáhají

 

Finanční prostředky získané v rámci Tříkrálové sbírky pomáhají v mnoha projektech žďárské Charity. Nejširší pomoc je poskytována prostřednictvím dobrovolnického centra Kambala, které vysílá dobrovolníky nejen do služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, ale i do jiných spolupracujících organizací. Dobrovolníci tak pomáhají ve více jak dvaceti službách po celém okrese.

Snažíme se, aby byly podpořeni ti nejpotřebnější a zároveň, aby se pomoc dostala k co nejširšímu spektru lidí,“ řekla Yvona Pošvicová, koordinátorka dobrovolnického centra Kambala.

 

Finance z letošní sbírky putovaly i na podporu tzv. Charitní záchranné sítě, která je zacílena na osoby v nouzi, vypadávající ze systému pomoci a podpory místních institucí a služeb. Kromě řešení okamžité pomoci v nouzi zprostředkují pracovníci poradenství odkazují klienty na další služby a doprovází je na jednání. Distribuují mezi potřebné potraviny a materiální pomoc. Nedílnou součástí je duchovní podpora případně finanční pomoc.

 

Z letošní sbírky byly podpořeny i prorodinné služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to především pak rodinná poradna v Kopretině – centru pro rodiny s dětmi, která má pobočky nejen ve Žďáře nad Sázavou, ale i v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí, v Radostíně nad Oslavou a hlavní zázemí v Radešínské Svratce.

 „Aktivity poradny přispívají k tomu, aby se zlepšily mezigenerační vztahy v rodinách, zvyšovaly se rodičovské kompetence a nedocházelo k rozpadu či dysfunkci rodiny. V rámci poradny je poskytováno poradenství při řešení problémů v oblasti rodiny a rodičovství domácího násilí či finanční gramotnosti jako prevenci zadlužení rodin. Poradna poskytuje též základní informace o dalších službách v regionu, základní informace v oblasti sociálních dávek,“ vysvětlila Mgr. Zdenka Šrámková, vedoucí centra Kopretina. 

 

Mezi významné prvky podpory patří zvýšení dostupnosti terénních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to nákupem automobilů pro Charitní pečovatelskou službu. Osobní automobil je nezbytnou součástí této terénní služby, která je poskytována v Bystřici nad Pernštejnem a ve Žďáře nad Sázavou a do vzdálenosti 15 km od těchto měst, tedy i v malých obcích. Pracovnice pomáhají uživatelům při péči o sebe a jejich domácnost, aby tak mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí.

 

Ke kvalitnější péči o pacienty Charitní ošetřovatelské služby Žďár nad Sázavou přispěl nákup nových pomůcek. „Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky pokryly náklady na zakoupení nových kvalitních tonometrů pro zdravotní sestry v terénu a elektrických postelí.. Přispěly tak ke zkvalitnění pracovních podmínek sester a k většímu pohodlí pacientů. Navíc postele mohou být pronajaty i veřejností, čímž se pomoc dostává k ještě širšímu okruhu příjemců,“ objasnila Barbora Hadrous, vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby.

 

Část výtěžku sbírky podpořila uživatele denního stacionáře Rosa, kteří využívají možnosti dopravy do zařízení pomocí speciálně upravených automobilů. Z výtěžku sbírky jsou částečně hrazeny náklady na tuto dopravu.

 

Podpoře z výtěžku Tříkrálové sbírky se dostalo také lidem s duševním onemocněním, kterým se věnují v jednom ze zařízení žďárské Charity, Klubu v 9. Uživatelé centra se společně s pracovníky již několik let vydávají na rekondiční a pobytovou akci.

 

 

 

 

V neposlední řadě putuje část prostředků i na podporu zahraničních projektů, v rámci mezinárodní pomoci bylo podpořeno moldavské centrum Hippokrates, které se věnuje Domácí pečovatelské službě v obci Dorotskaja.

 

Informace o průběžném čerpání finančních prostředků Tříkrálové sbírky naleznete na webu www.zdar.charita.cz

 

Tříkrálová sbírka roku 2019 se uskuteční v Charitách České republiky již podevatenácté. Tříkrálové skupinky bude možné potkat v ulicích obcí a měst od 1. do 14. ledna 2019. Jsou připraveny i mnohé doprovodné akce. Kromě již tradičního Tříkrálového koncertu v Novém Městě na Moravě se bude letos konat první ročník Tříkrálového průvodu náměstím ve Velkém Meziříčí.

 

Autorka tiskové zprávy: Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková

 

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky: Yvona Pošvicová, tel. 777 755 444

 

Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2018

 

SASka učí rodiče jak pečovat o děti

Od ledna 2013 funguje na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou zařízení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve zkratce SAS. Služba, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, poskytuje péči rodinám s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé životní situaci a neumějí tuto situaci samy řešit, nebo rodinám ohroženým rizikovým způsobem života, které žijí v okrese Žďár nad Sázavou.

„Péči poskytují aktuálně tři pracovnice, které se snaží pomoci 34 rodinám. Každá rodina je jiná, každá rodina má své problémy, kterých je hodně a nejsou malé. Všechny rodiny však mají společné to, že potřebují naši pomoc. Potřebují ukázat cestu, s podporou najít řešení a další možnosti lepšího fungování,“ vysvětluje Pavla Polnická, pracovnice pověřená vedením žďárské SASky.
Lidé, kteří jsou uživateli služeb SAS, nemají ve většině případů vlastní prožitou zkušenost s dobře fungující rodinou ze svého dětství a nemohli si tedy i přenést dobré návyky do svého dalšího života. „Často učíme rodiče základním věcem. Například jak pečovat o děti, jak jim připravovat vhodnou stravu, jak psát domácí úkoly. Pomáháme s vedením rodinného rozpočtu, s vyřizováním běžných úředních záležitostí, s vyplňováním formulářů atd.,“ doplňuje Pavla Polnická.
Pracovnice Sociálně aktivizační služby doprovází uživatele na jednání s úřady, se školami, lékaři či jinými institucemi. Často se u uživatelů řeší problémy s nedostatkem financí, na to navazují problémy s dluhy, jejich finanční negramotnost. „I hledání zaměstnání se často ukazuje jako tvrdý oříšek, protože naši klienti jsou takzvaně „zaškatulkovaní“ a není to jen o barvě pleti, ale často i o místu, kde žijí. Řešíme problémy matek samoživitelek, které nedostávají výživné a vzhledem k věku svých dětí si nemohou dovolit pracovat na plný úvazek či na směny. Snažíme se jim pomoci, aby jejich děti mohly žít stejně jako jejich vrstevníci a necítily se odlišně,“ dodává Pavla Polnická.

Závěrem příběh ze života…

„V rodině, kde se maminka stará o dva chlapce, pomáháme již několik let. Starší chlapec letos nastoupil do první třídy, mladší do mateřské školky. Staršímu chlapci byla zjištěna nedoslýchavost a lehké mentální postižení. Mamince jsme nejdříve pomáhali s vyřešením bydlení, v jednání s lékaři. Dále jsme paní učili správným hygienickým návykům, pomáhali v péči o miminko (o mladšího z chlapců), učili ji, jak správně postupovat při kojení, poté s příkrmy apod. Uživatelka si od nás často nechala poradit a v péči o své chlapce vždy dělala maximum. Sama se teď, ač mladší syn je ještě hodně malý, rozhodla jít do práce, aby zlepšila finanční situaci rodiny, a my ji držíme palce a pomáháme, aby vše zvládla,“ usmívá se závěrem Pavla Polnická.

 

Autoři tiskové zprávy: Tým pracovnic SAS

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 17. 10. 2018

 

Pracovníci Osobní asistence si prohloubili znalosti o bazální stimulaci

 

Během zářijového měsíce se většina pracovníků osobní asistence zúčastnila dvoudenního intenzivního kurzu, který byl zaměřen na koncept Bazální stimulace, který patří mezi pedagogicko-ošetřovatelské a zaměřuje se na podporu vnímání a pohybové schopnosti člověka a také na rozvoj komunikace. 

Je patrná snaha podporovat stávající schopnosti člověka a důraz je ale také kladen na práci s jeho minulostí. Podle zaměření jsou dělené i rehabilitační techniky na somatickou stimulaci (zaměřena na vnímání tělesného schématu), vestibulární stimulaci (vnímání polohy, prostorové orientace a pohybu), vibrační (zaměřena na hloubku těla), taktilně-haptickou (hmatová), orální (chuťovou), optickou (zraková), auditivní (sluchová) a olfaktorickou stimulaci (spojení čichového a chuťového vnímání). Autory konceptu jsou prof. Dr. Andreas Fröhlich a prof. Christel Bienstein.

Pracovníci Osobní asistence již v minulosti absolvovali základní kurz s názvem Bazální stimulace I. Byl to pro ně velice přínosný zážitek. Prvky konceptu nyní realizují v každodenní praxi. Právě proto se větší část z nich nyní účastnila i navazujícího kurzu Bazální stimulace II. 

V tomto kurzu jsme si mohli prohloubit znalosti zejména v detailnějším popisu a praktickém nácviku jednotlivých nástavbových stimulací,“ popisuje obsah kurzu jedna z účastnic. 

Asistenti také získali informace o významu biografické anamnézy. „Získané poznatky z kurzu je možné v praxi využít u široké škály našich uživatelů: lidé s Alzheimerovou chorobou, senioři s poruchou mobility, děti či dospělí se zdravotním postižením, lidé po úrazech či klienti s demencí,“ doplňuje vedoucí služby Mgr. Jaroslava Pavlíčková. 

Obecně tvoří cílovou skupinu osob, kterým je služba Osobní asistence určena děti od tří let, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním. 

Asistenti působí u těchto osob přímo v domácnosti či blízkém okolí a pomáhají jim zde, s čím je potřeba. Ať už se jedná o pomoc s přípravou a podáváním jídla, pomoc s osobní hygienou. Dle potřeby zajistí základní úklid v domácnosti. Asistenty je možné využít jako doprovod při vyřizování různorodých záležitostí (jednání na úřadě, u lékaře, na poště apod.). Další možným úkonem je pomoc při zajištění nákupu. Důležitou součástí je také vzájemná komunikace, možné společné procházky a případný nácvik či upevňování motorických, sociálních a psychických dovedností a schopností uživatele. 

Míra pomoci a podpory asistentů je u každého uživatele individuální a rovněž rozdílná je i doba péče a časové údobí, ve kterém je zajištěna. Služba je totiž nepřetržitá a je poskytována lidem žijícím na území okresu Žďár nad Sázavou. Cena služby je daná platným ceníkem a další dostupné informace lze nalézt na internetových stránkách www.zdar.charita.cz či je možné využít telefonického kontaktu na čísle 733 755 870. 

 

Autorka tiskové zprávy:
Mgr. Monika Rajmová, sociální pracovnice Osobní asistence

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 20. 9. 2018

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou otevře v úterý odpoledne všechny své dveře

V úterý 25. září 2018 od 13 hodin otevře žďárská Charita prostory všem zájemcům o služby. V ten den totiž slaví organizace své jmeniny. Stane se tak jako každoročně u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona všech charitních zařízení. V odpolední čas bude možné navštívit všechna zařízení a jejich pobočky, prohlédnout si prostory a zázemí, kde působí, a nakouknout do každodenního provozu, umožňuje-li to charakter dané služby.

„Pro letošní rok jsme se rozhodli přeložit Den otevřených dveří až na odpoledne, aby naše zařízení byla dostupnější více lidem, i těm dopoledne pracujícím,“ sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Bystřici nad Pernštejnem bude možné navštívit a prohlédnout si zázemí Charitní pečovatelské služby a Osobní asistence, která jsou terénní službou. Otevřen bude i místní klub Včela, určený seniorům a lidem se zdravotním postižením z Bystřice a okolí, a rovněž i Klub v 9, pečující o lidi s duševním onemocněním. Zájemci si zde budou moci nakoupit a prohlédnout výrobky z jejich dílen. Pro rodiče či prarodiče bude ke zhlédnutí připraveno i centrum pro rodiče s dětmi Kopretina a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nadosah. Otevřeno bude i v denním stacionáři Rosa v ulici pod Pod Horou.

Žďár nad Sázavou nabídne den otevřených dveří jedenácti zařízení. Na Horní ulici č. 22 bude možné v dopoledních hodinách navštívit Centrum prevence, pobočku Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnické centrum Kambala, centrum pro rodiče s dětmi Kopretina a novou službu s názvem Charitní záchranná síť. Připraveny budou i prostory Klubu v 9 na Okružní ulici a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka na Nádražní. Na Horní 28 bude otevřena Domácí hospicová péče a pobočka Charitní pečovatelské služby. Vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby bude k dispozici v kanceláři ve žďárské Poliklinice.

Velké Meziříčí poskytne veřejnosti tradiční den otevřených dveří v denním stacionáři Nesa a v zázemí Osobní asistence na Čechově ulici. Součástí programu je i prodej výrobků uživatelů stacionáře a v 16 hodin koncert hudební skupiny Pavana. Otevřené dveře naleznou zájemci i v centru pro rodiče s dětmi Kopretina na Ostrůvku a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez, kde sídlí i pobočka Klubu v 9.


Pro zájemce z řad rodičů žijících v okolí Radešínské Svratky a Radostína nad Oslavou bude otevřeno v pobočkách Kopretiny.

Den Charity je pro nás každoročním svátkem a letos si připomínáme vlastně i narozeniny. Slavíme totiž 25 let naší činnosti. Proto chci velmi poděkovat všem, kteří přispívají různým způsobem k rozvoji charitního díla. Ať už se jedná o naše pracovníky, naše donátory či podporovatele. A naší Charitě chci popřát, aby byla i nadále organizací, která významnou měrou přispívá ke zmirňování těžkých situací a bolestí lidí, kteří se na nás obracejí,“  vzkazuje všem Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

 

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová, 777 155 389

Kontakt na ředitelku žďárské Charity: Ing. Jana Zelená, 777 755 656

 

 

Tisková zpráva ze dne 17. 9. 2018

Klub v 9 na pobytu v Bojkovicích

V týdnu od 3. do 7. 9. 2018 se Klub v 9 vydal na pobytovou akci v Bojkovicích. Akce se uskutečnila za finanční podpory z Tříkrálové sbírky. Hlavním cílem rekondiční pobytové akce je zúročení a posílení získaných dovedností v rámci sociální rehabilitace během celého roku. Jedná se zejména o dovednosti spojené se samostatnou péčí o vlastní osobu, ověření a posílení dovedností při kontaktu se společenským prostředím a celkovou aktivizací uživatele. Absolvováním pobytové akce uživatelé služby posilují vlastní samostatnost a získávají nové dovednosti a zkušenosti, které mohou využít v každodenním životě.

Týdenní pobyt začal v pondělí 3. září, kdy se „klubáci“ sešli na nádraží ve Žďáře nad Sázavou a po naložení zavazadel do auta se vydali vlakem do Brna, kde přestoupili a pokračovali až do Starého Města. Ve Starém Městě se podívali na památník Velké Moravy, kde mohli prozkoumat život našich předků. Poté se již vydali do Bojkovic, kde se po náročném dni ubytovali v chatkách.

V úterý se výletníci vypravili na náročnou pěší túru do obce Hostětín, která je známá jako ekologická vesnice, kterou navštívil dokonce i princ Charles. V Hostětíně se po dlouhém pochodu občerstvili a poté si prohlédli samotnou obec, především sochy v krajině a ukázkovou přírodní zahradu. Poté je opět čekala cesta vlakem do Bojkovic a návštěva místního muzea s velmi milou paní průvodkyní. Po dni plném zážitků se velká část účastníků osvěžila v plaveckém bazénu a po zasloužené večeři v kempu se již všichni odebrali k odpočinku a k nabrání sil na další den.

Středeční den účastníci pobytu pojali ve dvou variantách, kdy část účastníků zvolila odpočinkovou variantu a zůstala v kempu, kde navštívila i místní koupaliště, zahráli si různé hry apod. Druhá skupinka si zvolila výletovou variantu a vydala se do nedalekého lázeňského města, do Luhačovic. V Luhačovicích se uživatelé prošli po kolonádě a ochutnali vodu z místních pramenů a v odpoledních hodinách se vrátili zpět do kempu a po společné večeři se odpočinku účastnili již všichni.

Po náročných turistických výletech čtvrtek přímo vybízel k návštěvě nějaké kulturní památky a proto „klubáci“ zvolili zámek v Buchlovicích. Po prohlídce zámku a samozřejmě po výborném obědě se všichni přepravili zpět do kempu, kdy přišel čas na balení. A páteční den se již nesl v cestovním duchu, kdy uživatelé uklidili chatky, naplnili auto svými zavazadly a vydali se vlakem zpět do Brna a odtud do Žďáru, kde se všichni po náročném, ale krásném týdnu plném zážitků rozešli do svých domovů.

„Pobytová akce je tradiční, každoroční akce, na kterou se uživatelé vždy těší. Myslím si, že během pobytu si každý uživatel přijde na své, ať se jedná o turistiku, památky, atd. Jsme rádi, že i po tolika letech, co se pobytové akce uskutečňují, jsme opět našli místo, které jsme ještě nezmapovali a měli jsme tedy možnost poznat další krásnou část naší republiky. I přesto, že někteří uživatelé odjížděli se strachem, jak zvládnou pobyt v neznámém prostředí a s relativně náročným programem, si ho naplno užili a bez větších problémů ho zvládli. A teď už můžeme přemýšlet nad tím, kam pojedeme příští rok,“ uvedla Bc. Vladimíra Horáková, sociální pracovnice.

Autorka tiskové zprávy: Michaela Beranová, DiS., sociální pracovnice


 

Stůl denního stacionáře Rosa vypráví:
Každý člověk má rád, když je něco „na stole.“

Je sedm hodin ráno a já už očekávám první uživatele stacionáře. Jsem čistě umytý a připravený na nový den. Uživatelé se u mě schází každý den, pijí svoji ranní kávu, čaj či vodu s citronem. Společně se baví o náplni dne, který je čeká. Už víte, kdo jsem? Jsem dlouhý a široký stůl v denním stacionáři Rosa. Velký proto, aby se ke mně všichni vešli. Je nás tu totiž hodně.

Po příchodu všech uživatelů jdou někteří k mým kolegům do dílen, tělocvičny, stimulační místnosti, snoezelenu. I v těchto místnostech jsou pracovní stoly. Ty mají pracovní pomůcky na rozvoj motoriky, upevnění pracovních návyků a zdokonalení se v činnostech. Já a moji kolegové jsme totiž ve stacionáři velmi důležití. Schází se u nás uživatelé s pracovníky, společně si spolu povídají, předávají si zkušenosti, zážitky, vznikají u nás nová přátelství. U stolu se vítají návštěvy, které rádi vidíme, často zde poskytujeme občerstvení, připravené uživateli v rámci cvičné kuchyně.

Jsou činnosti, které bez nás stolů nejdou. Nejsem sice kulatý stůl, ale naše pravidelné sezení u „společného stolu“ probíhá každé pondělí po svačině. To mají uživatelé a pracovníci společné porady. Při nich se spolu baví o náplni týdne, co by rádi, co by měli, co by chtěli, opakují si nouzové situace, debatují o svých právech a povinnostech, upevňují si svoje komunikační dovednosti a vyjádření svého názoru.

U všech jsme v oblibě. Každý člověk má rád, když je něco „na stole“. Myslím tím něco dobrého, něco k snědku. U nás ve stacionáři si mohou vybrat, co by chtěli na stole mít. Mají na výběr ze tří obědových jídel, sami si připravují svačinky a určují jejich skladbu.

Všichni jsou na mě milí, vždy mě před jídlem prostřou, po jídle sklidí a očistí. Moc je za to chválím. Navíc i já se snažím být jejich příjemným pomocníkem. Rád také uvítám i Vás, například na Dni otevřených dveří našeho stacionáře v úterý 25. září odpoledne.

Autorka článku: Bc. Petra Königová, DiS., vedoucí denního stacionáře Rosa

 

 

Tisková zpráva ze dne 29. 8. 2018

 

„Funny Festové“ odpoledne pro letošek opět naposledy v Bystřici

Další již čtvrtý ročník putovního koncertového odpoledne se uskuteční v pátek 14. září 2018 v Bystřici nad Pernštejnem. Bohatý program nejen hudbou, ale i dalšími aktivitami odstartuje od 16.00 a potrvá až do 22.00 hodin. Letošní rok se rozhodli organizátoři, kterými jsou pracovníci a uživatelé nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nadosah, přesunout akci z vnitřních prostor do venkovních, do bystřického amfiteátru. S tím také souvisí i změna tradičního termínu, který byl z konce října přesunut na začátek září.

Program bude bohatý jako vždy. Hudební vystoupení zajistí EIRIK (pop-folk, Velké Meziříčí), AMaTer (folk-pop, Žďár nad Sázavou), Vzhůru a níž (pop-rock, Jihlava) a místní uskupení Falo a Chiller (hip hop, Bystřice nad Pernštejnem). Zajištěna je nejen skvělá muzika, ale i doprovodný program, a to v podobě turnaje ve stolním fotbálku, malování na obličej společně s místními Úsměváčky z.s., megabublifuk, slalom s brýlemi, které simulují stav po požití alkoholu nebo marihuany, a oblíbený fotokoutek (Zpravodajství Zaostřeno z Velkého Meziříčí),“ sdělila Bc. Renata Hanychová, vedoucí NZDM Nadosah. 

Cílem tohoto netradičního putovního festivalu, který je od roku 2014 pořádán ve všech nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež Oblastní charity Žďár nad Sázavou, je zmírnit předsudky společnosti vůči nízkoprahovým zařízením a jejím uživatelům, vytvořit zábavnou akci pro širokou veřejnost a poukázat na důležitost smysluplného trávení volného času u dětí a mládeže, kdy jeho nenaplnění může často vést k nevhodnému chování jako je experimentování s drogami, drobné krádeže atd.

Organizátoři děkují Městu Bystřice nad Pernštejnem za finanční podporu akce a umožnění pořádání Funny Festu v amfiteátru.

 

Tým pracovníků NZDM NadosahTisková zpráva ze dne 14. 8. 2018

Centrum prevence hodnotí uplynulý školní rok

Lektoři Centra prevence mají za sebou další školní rok mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky na Žďársku.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům, studentům, pedagogům, metodikům prevence a všem ostatním za jejich ochotu s námi spolupracovat. Děkujeme také za posílení komunikace s konkrétními školami a neustálé prohlubování důvěry v naše společné aktivity. Díky jejich přístupu a informacím, které nám poskytnou, můžeme programy upravovat dětem a studentům „na míru“.

Prázdninový čas však také slouží k ohlédnutí se za uplynulým školním rokem.  Dovolte, abychom vám přiblížili témata, v nichž spatřujeme pro žáky největší ohrožení. Za zmínění určitě stojí, že děti ve stále mladším věku začínají experimentovat s alkoholem a jinými legálními látkami (cigarety, energy drinky…). Valná část žáků má také potíže nalézat aktivní náplň volného času. Důležitou roli zde určitě hraje internet a moderní technologie, které dětem brání trávit volný čas smysluplně. V neposlední řadě jsme se zabývali programy zaměřenými na práci s třídním kolektivem, kde jsme se soustředili na vztahy mezi žáky a hledání cesty pro jejich zlepšení.

Prázdninový čas se také snažíme využít k aktualizaci programů všeobecné primární prevence. Do dalšího školního roku vstupujme se stejnou programovou nabídkou. Změny, které provádíme, jsou drobnější. Jejich hlavním cílem je přiblížit se dětem a mládeži v tématech, která se jich bezprostředně dotýkají. Momentálně jsme se zaměřili na programy spojené s internetem a využíváním moderních technologií.

Nyní již nedočkavě vyhlížíme adaptační kurzy, které napomáhají žákům, poznat nové spolužáky ve třídě a poskytují návody, jak tento nový kolektiv utužovat.

Těšíme se na všechna nová a další setkání, která na nás v průběhu nadcházejícího období čekají. 

Tým lektorů Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

                                                                                                                                                

 

Tisková zpráva ze dne 14. 8. 2018


SK Bystřice nad Pernštejnem podpořil letos opět denní stacionář Rosa

V sobotu 17. června 2018 se na bystřickém fotbalovém stadionu konal již pátý ročník charitativního turnaje „Bystřický fotbal pomáhá“, a to pod záštitou Sportovního klubu (SK) Bystřice nad Pernštejnem a Města Bystřice nad Pernštejnem. 

Turnaje, který byl již tradičně určen mladším přípravkám, se zúčastnilo šestnáct týmů malých fotbalistů. Na hřišti si tento den zahrálo cca 190 dětí. Výtěžek z celé akce bude věnován stejně jako předešlé ročníky turnaje dennímu stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

„Chtěli bychom mnohokrát poděkovat především zástupcům SK Bystřice nad Pernštejnem, kteří se do akce zapojili a společně s dalšími dobrovolníky vytvořili na fotbalovém stadionu velmi příjemnou atmosféru jak pro malé hráče, tak i pro širokou veřejnost,“ vzkazuje Petra Königová, vedoucí bystřického stacionáře.

Pro všechny přítomné byl připraven bohatý doprovodný program, na kterém se podílelo mnoho dobrovolníků. Malí fotbalisté mohli v čase mezi zápasy i po skončení turnaje využít střelby ze vzduchovky, skákacího hradu a trampolíny. U stánku Oblastní charity Žďár nad Sázavou si také mohli vyzkoušet alkoholové brýle či soutěže pro přiblížení života osob s postižením. Připraveny byly tvořivé dílny. V průběhu celého dne bylo pro děti připraveno malování na obličej, které zajistil klub Úsměváčků a paní Ivana Navrátilová z Trpína. Podpořit dobrou věc přišla již tradičně paní Hana Bernovská se svými koňmi. Děti měli možnost prohlédnout si auto bystřického Hasičského záchranného sboru, kdy jim pohotoví hasiči zodpovídali otázky, ukazovali hasičskou výbavu a techniku. Nechyběli zde ani zástupci bystřického policejního oddělení, kteří předvedli policejní automobil a pomůcky, které při svém výkonu povolání potřebují.

„Tento ročník byl již pátý a já si velmi vážím toho, že SK opět denní stacionář Rosa podpořil. Stála jsem u zrodu prvního ročníku turnaje, kdy jsme se s panem Romanem Bártou a panem Josefem Machem po zápase bystřického „Áčka“ dohodli, že zkusíme uspořádat turnaj s charitativní myšlenkou. Denní stacionář Rosa ještě nefungoval. První ročník byl určený pro chlapce s těžkým postižením. Moc si vážím toho, že bystřičtí fotbalisté do toho jdou, chtějí se podílet na pomoci a jsou ochotní svůj volný čas investovat do pomoci někomu dalšímu,“ doplňuje s nadšením Petra Königová. 

Do akce zapojilo přes 30 dobrovolníků, kteří pomáhali s přípravami fotbalové části, zajišťovali průběh zápasů, ale i realizovali doprovodný program, občerstvení a bezproblémové zázemí pro všechny. „Všem dobrovolníkům bych chtěla mnohokrát poděkovat. Právě díky účastníkům, ať již ze strany pořadatelů či hráčů a návštěvníků byla akce opět velmi úspěšná.  Chtěla bych velmi poděkovat hlavnímu organizátorovi Milanu Hroncovi, bez kterého by fotbalová část turnaje nebyla na takové úrovni, jakou jsme mohli shlédnout. Moje další poděkování patří především hlavním organizátorům celé akce a to panu Josefu Soukopovi a Josefu Machovi. Bez jejich pomoci by myšlenka uspořádání turnaje nebyla realizovatelná. Těším se na další pokračování naší vzájemné spolupráce,“ uvádí na závěr Petra Königová.

Tým denního stacionáře Rosa
Příběh obyčejně neobyčejného jídlonosiče

 

Nejprve bych se vám měl představit. Na první pohled nic zvláštního. Jsem nenápadný, tvary pěkně kulaté a souměrné. Co se ale obsahu týče, bývám dost výživný. Jsem totiž jídlonosič termoobalový.

Tvoří mě tři stejní kamarádi (kastrůlky) s víčky na zakrytí a speciální rukojeť, abych hezky držel pohromadě. Jsem schovaný v hnědém termoobalu, aby mi na cestách nebyla zima.

Můj začátek dobrodružství začíná v mém budoáru s vlastní myčkou na Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem, kde mě pracovité a laskavé ruce pečovatelek označí jménem člověka, kterému budu moci pravidelně vozit teplý oběd. No víte, popravdě na to nejsem úplně sám. Mám k sobě jednoho parťáka, se kterým se střídám. Zatímco parťák veze mému človíčkovi oběd, mě čeká odpočinek a pořádné mytí ve speciální myčce. Další den se vystřídáme.

Když jsem umytý, vydezinfikovaný a mám na sobě jméno, tak mě pečovatelky dají do speciálních košů, kde je nás vždycky víc. Ty koše naloží do velkého auta a začíná pouť za naším naplněním. A to je potom pořádný „fičák“. Jedny ruce mi vyndávají kastrůlky, druhé ruce je naplní dobrotou a třetí ruce mi kastrůlky zase rychle poskládají k sobě a šup, už jsem zase v koši. Jsem naložen zase do auta a už zase cestuji. Někteří z nás jedou jen kousek, třeba hned k vedlejšímu domu, někteří najedou i hodně kilometrů. A potom už nastává to nejhezčí, dostávám se do rukou člověka, kterému je teplý oběd určen. Předají mě ruce pečovatelek, slyším ty milé hlasy a radost ze setkání.

Jsem rád, že jsem tím, čím jsem a můžu sloužit dobré věci. Vždyť jak se říká: láska prochází žaludkem. Tak vám všem přeji, ať neprojde jen žaludkem, ale zůstává mezi vámi.

 

Dobrou chuť!

 

Autorka: Petra Ježová, DiS., sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby

Foto: Zbyněk Čech

 

 

 

                                                                                                                                                            1. 8. 2018

Koordinátorka dobrovolníků:

Příležitosti pro dobrovolnictví jsou na každém kroku. 

 

Jedním z dobrovolnických center v Kraji Vysočina je i Kambala. Koordinátorkou této služby, která je zařízením žďárské Charity, je Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková. Společně jsme si povídaly o možnostech dobrovolnické pomoci, trendu dobrovolnictví a lidské motivaci k dobrým skutkům.

 

Jitko, Charita slaví 25 let svého vzniku. Jak dlouho v organizaci dobrovolníci působí?

Dobrovolnické centrum žďárské Charity má dlouhou tradici. Vzniklo v roce 2002, tedy před 16 lety. V jeho začátcích pomáhali dobrovolníci především při povodních a humanitárních sbírkách. Postupně se jejich pomoc rozšířila do zařízení Oblastní charity a do dalších spolupracujících organizací žďárského okresu. V roce 2006 získalo centrum oficiální název Kambala (mořská ryba pozn. red.), kterým se odkazujeme k církevním kořenům a křesťanské pomoci bližním.

 

Vy sama jste koordinátorkou necelý rok. Jak byste za svou krátkou praxi ohodnotila zájem veřejnosti o dobrovolnictví?

Mám pocit, že se dobrovolnictví ještě úplně nedostalo do povědomí společnosti. Mnoho lidí netuší, co všechno dobrovolníci vykonávají a mohou vykonávat, kde všude působí a pomáhají. I sami zájemci o dobrovolnictví mají mnohdy jen matné představy o své budoucí dobrovolnické službě. Snažíme se dělat osvětu, různé besedy, především na školách, ale i tak si myslím, že se o dobrovolnictví obecně málo ví a ještě méně mluví. I sami dobrovolníci jsou skromní a málo se „chlubí“ tím, co dělají.

Kde v Charitě dobrovolníci mohou působit?

Dobrovolníky máme téměř ve všech službách Charity. Nejvíce jich působí ve službách pro děti a mládež, mnoho jich pomáhá na akcích pro veřejnost.

„Půjčujete“ své dobrovolnické zdroje i jinam?

Jsme akreditované dobrovolnické centrum, což mimo jiné znamená, že můžeme dobrovolníky vysílat i do jiných organizací. V současnosti působí naši dobrovolníci v různých organizacích ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Křižanově či ve Velkém Meziříčí. Z velké části se jedná o domovy pro seniory, dále pak zařízení pro rodiny s dětmi či pro mládež.

Jaká jsou aktuální statistická data?

Od začátku tohoto roku s námi v charitních službách dlouhodobě spolupracovalo přibližně 50 dobrovolníků a 25 jsme jich vyslali do jiných organizací. Dlouhodobá spolupráce znamená, že dobrovolník má s námi a daným zařízením či službou uzavřenou dohodu o dobrovolnické službě, která vychází ze Zákona o dobrovolnické službě, a pravidelně do tohoto zařízení či služby dochází. K tomuto číslu je třeba připočíst i krátkodobé či jednorázové spolupráce. Celkově pak dobrovolníci od ledna 2018 vykonali více než 2000 hodin dobrovolnické činnosti. Samostatnou kapitolou jsou tříkráloví koledníci. Tady jsou ta čísla obrovská, ale jejich činnost nespadá pod akreditované dobrovolnictví.

Na veřejnosti jsou vidět stále propagační materiály s nábory. Potřebujete stále další dobrovolníky? Máte pro ně pak využití?

Dobrovolníků není nikdy dost. V letním období nás čeká velké množství akcí pro veřejnost a o letních prázdninách i několik příměstských táborů. Právě jednorázové akce jsou dle mého názoru výbornou možností, jak si zkusit být dobrovolníkem. K ničemu se nezavazujete, zjistíte, zda vám činnost vyhovuje, zda je vám mezi pracovníky dané služby dobře, a pak třeba můžeme navázat dlouhodobou spolupráci, pro kterou nabízíme dobrovolníkům široké spektrum činností. Počínaje doučováním školou povinných dětí přes trávení volného času se seniory či lidmi s postižením, kde často využijí své tvůrčí a umělecké schopnosti a dovednosti až po dopomoc v zajištění technického zázemí (administrativa, montáž pomůcek aj.). Možných způsobů zapojení se je velké množství. Vždy je nejlepší se setkat  osobně a všechny varianty probrat. Sladit představy dobrovolníka, jeho časové možnosti, zkušenosti s požadavky jednotlivých zařízení.

Dobrovolník pracuje bez nároku za finanční odměnu? Jak je za jejich volný čas odměníte? 

Mnoho dobrovolníků to nedělá pro nějakou odměnu, ale pro činnost samotnou, pro dobrý pocit, že pomáhají, že jsou užiteční. Především se snažíme, aby dobrovolníkům bylo s námi dobře, aby se v zařízení cítili příjemně a jako součást týmu. To si myslím, že je základ. Pokud se povede a mám možnost dobrovolníky něčím hmotným obdarovat, velmi ráda to dělám. Také se snažím zorganizovat nějaké společné akce či setkání.

Jitko, co myslíte, že vede člověka k tomu, aby se stal dobrovolníkem? 

Když se dobrovolníků ptám na jejich motivaci, nejčastěji uvádějí jako důvod dobrý pocit z pomoci druhým, že chtějí být nějak užiteční, chtějí smysluplně trávit svůj volný čas. Častým motivem studentů k dobrovolnické činnosti bývá i snaha o získání zkušeností a praxe, které by mohli využít v dalším studiu.

 

A Vy sama? Jak dobrovolnickou činnost vnímáte? Je dobrovolnictví trend nebo přežitek?

Já osobně vnímám dobrovolnictví jako běžnou součást mezilidského soužití. Mám kolem sebe mnoho lidí, kteří nějakým způsobem dobrovolníky jsou, a já sama jsem jako dobrovolník v různých projektech dlouhá léta působila. Na druhou stranu se setkávám i s lidmi, kteří nechápou, proč někdo dělá něco pro druhé a zdarma. Proto oceňuji současný trend a snahy zviditelnit dobrovolnictví, motivovat lidi k péči o druhé, k zájmu o dění ve svém okolí. Ono stačí se rozhlédnout. Příležitosti k dobrovolnictví jsou na každém kroku. A všude tam, kde je člověk, je prostor pro dobrý čin.

 

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová
Vedoucí Charitní pečovatelské služby:
„Společně s rodinou nastavujeme péči, která má smysl.“

 

Charitní pečovatelská služba je jedním z největších a nejstarších projektů žďárské Charity. Nejen o její nabídce na území Bystřicka a Žďárska, ale i organizačním zázemí jsme si povídali s její vedoucí Mgr. Kateřinou Kučerovou. 

 

Kateřino, jste vedoucí Charitní pečovatelské služby. O koho vaše zařízení pečuje? 

Pečujeme o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a domácnost, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje tým pracovnic složený z jedné vedoucí, dvou sociálních pracovnic, dvanácti pracovnic v sociálních službách na celý úvazek, čtyř pracovnic na dohodu o provedení práce a jedné pracovnice, která má na starosti údržbu a mytí jídlonosičů. Tým Charitní pečovatelské služby máme ryze ženský.

 

Jaké úkony v současné době vaši uživatelé nejvíce potřebují? 

Největší zájem je o dovoz nebo donášku jídla, avšak stále více přibývá i požadavků na celkovou péči o vlastní osobu, kam například spadá pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a také úkony osobní hygieny. Velký zájem je i o fakultativní službu, kterou je doprava uživatele. Tu nejčastěji využívají lidé na dovoz a odvoz k lékaři, na úřady či na pořízení běžných nákupů. K zajištění veškeré péče nám velmi napomáhají služební automobily, které plně využíváme, a jsou stále vytížené. Šetří čas, a tím nám pomáhají zabezpečit více péče nejenom ve městech, ale i ve vzdálenějších obcích. Mezi další úkony, které jsou velmi žádané, patří praní a žehlení prádla. Přímo v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem máme prádelnu, kde pereme, žehlíme a provádíme drobné úpravy prádla jako je přišití knoflíku či výměna kalhotové pruženky apod.

 

Zmínila jste, že ve vašem kolektivu pracují pouze ženy. Nechybí vám při vaší náročné práci v týmu mužská síla? 

Role muže nám nejvíce chybí v technických činnostech. Jelikož máme v rámci služby osm služebních automobilů, musíme zajišťovat jejich provoz. Často řešíme drobné úpravy na vozech a občas i nějaké poruchy, a především zde nám mužská síla chybí. A není to jen péče o vozidla, ale i v zimě boj s mrazem a sněhem. Když nám zapadnou garáže a vjezdy sněhem, tak musíme vzít brzy ráno lopaty a sníh odházet a v zimě každé ráno oškrábat okna u vozů, které nemáme garážované. Pak je to údržba prostor pečovatelek, údržba košů, ve kterých vozíme jídlonosiče. Pečovatelky se často i u uživatelů dostávají do rolí údržbářů, ať už je to výměna žárovek, nahození elektrických jističů či správa rozpadajících se klik. A v rámci pečovatelských úkonů je to pak topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva a údržba topných zařízení. Nedávno jsme měli v rámci služby praktikanta – mladého muže a jeho přítomnost byla našimi uživateli velmi kladně hodnocena. Mužský element mezi samými ženami umí dělat divy ????.

 

Už jste naznačila, že jste terénní službou, tzn. že jezdíte do domácností vašich uživatelů. Poskytujete nějakou péči i mimo domov uživatelů vašich služeb?

Ano, běžně poskytujeme péči i mimo bydliště uživatelů, a to již zmíněnou dopravu uživatele, kdy dovezeme seniory tam, kam potřebují. Dále pak poskytujeme doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce a zpět. Tento úkon je také často využívaný, především při doprovodech k lékaři. Obvykle se doprovody pojí s dopravou uživatele. Pečovatelka přijede vozem k domu seniora, doprovodí ho k autu, pomůže nastoupit. Odveze ho například k lékaři, kam ho dovede, je mu fyzickou oporou nebo využije mechanický vozík.

Pokud je třeba, je po celou dobu s uživatelem v čekárně u lékaře. V případě potřeby ho doprovodí do lékárny či na jiné vyšetření a poté mu opět pomůže s nástupem do auta a odveze ho zpět domů. Další službu, kterou mohou senioři využít mimo svoji domácnost, je pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny přímo v přízemí Domu s pečovatelskou službou na Hornické 643 v Bystřici nad Pernštejnem, kde sídlí naše služba. Středisko osobní hygieny jsou speciálně upravené prostory pro poskytování úkonů osobní hygieny pro osoby s omezenou hybností. Součástí prostoru je velká vana a také prostorný sprchový kout. Celý prostor je bezbariérový. Ve středisku poskytujeme i základní péči o vlasy a nehty. Samozřejmostí u pánů je i úprava vousů. V rámci poskytování zmíněné fakultativní služby, kterou je doprava uživatele, zajišťují pracovnice odvoz a dovoz uživatelů i na středisko osobní hygieny.

 

V jakých lokalitách vás mohou lidé potkat?

Službu poskytujeme v Bystřici nad Pernštejnem, Žďáře nad Sázavou a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti 15 km. Lidé nás tak mohou například potkat v Lísku, Štěpánově nad Svratkou, Dalečíně, Polničce či Rudolci. Všechny úkony poskytujeme ve všech lokalitách, kde působíme. Není tedy rozdíl, zda člověk potřebuje dovézt oběd v Bystřici nad Pernštejnem, v Albrechticích nebo v Rudolci.

 

Může vás kontaktovat i rodina, která má imobilního seniora a je třeba se o něj postarat v době, kdy není nikdo z blízkých doma? 

Určitě může, a to vždy na základě žádosti o péči a návštěvy sociální pracovnice přímo u zájemce o službu se vyhodnotí, na co naše péče ještě stačí a jak moc jsme schopni rodině v její péči o blízkého pomoci. V případě, že je péče rozsáhlá a je nutné, aby pracovník byl u seniora nepřetržitě po celou dobu, kdy není rodina doma, nabízíme rodině spolupráci s jinou službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kterou je Osobní asistence. Osobní asistent zůstává u osoby, která potřebuje péči několik hodin denně. Běžná praxe je, že u jednoho našeho uživatele se prolínají obě služby.

 

Jaká je cena vaší služby?

Cena služby se různí podle poskytovaného úkonu. Každý úkon má svou vlastní cenu a také je důležité, zda je úkon účtován sazbou za hodinu nebo za kus. Úkony se účtují podle skutečně spotřebovaného času. V praxi to například znamená, že úkon s názvem běžný úklid a údržba domácnosti, který má sazbu 100 Kč za hodinu a který bude v domácnosti seniora proveden za 30 minut, vyúčtujeme za 50 Kč, tedy poměrnou částí dané hodinové sazby. Pro zajímavost uvedu ceny nejžádanějších úkonů, jakými jsou dovoz a donáška jídla, kde je cena 15 Kč za kus, dále doprava uživatele, kde je cena 8 Kč za kilometr. Cena praní a žehlení prádla je 60 Kč za jeden kilogram prádla

 

Předpokládám, že nejčastějším přáním vašich uživatelů je žít co nejdéle doma. Dokážete jim toto přání splnit? 

Máte pravdu. Přáním našich uživatelů, stejně jako každého jiného člověka, je zůstat žít ve své domácnosti, v prostředí, kde je doma. Senioři v případě snížení soběstačnosti preferují setrvání v domácnosti a péči rodiny nebo někoho, kdo se o ně postará tam, kde to znají. Prostředí má na udržení schopností a dovedností seniorů zásadní vliv. Domov není pouze o materiálním vybavení, ale především o vztazích, vzájemné blízkosti, známém prostředí a pocitu bezpečí. A právě proto je zde pečovatelská služba, která pomáhá osobám se sníženou soběstačností, aby mohly zůstat žít ve své domácnosti, co nejdéle to jde. Ve spolupráci s rodinou se často podaří nastavit péče, která jejich blízkým pomáhá prožít stáří v domě, kde prožili celý život, kde mají své příbuzné, sousedy a známé, a to má jistě smysl.

 

 

Děkuji za rozhovor. Lenka Šustrová (13. 7. 2018)Tisková zpráva ze dne 19. 5. 2018

 

Rosa se nezastaví

Měsíc duben se v bystřickém denním stacionáři Rosa nesl ve znamení mnoha aktivit. Naplno odstartovala canisterapie s paní Dobiášovou a její fenkou. Psí slečna si klienty oblíbila a stejně tak i oni si fenku nemohli vynachválit. Letos se Rosa také zapojila do projektu Čistá Vysočina. Neopomenutelnou akcí byl již každoroční táborák. Příjemné dopoledne proběhlo za přítomnosti rodičů uživatelů. Opékaly se párky a poté se zpívalo a hrálo na kytaru. Uživatelé si zazpívali známé trampské písničky a rodiče se k nim s chutí přidali.
V dubnu se uživatelé rovněž vydali na výlet do denního stacionáře Nesa, který se nachází ve Velkém Meziříčí, aby zde společně nacvičovali písně na listopadové vystoupení do Rájce Jestřebí. Nesa na oplátku slíbila, že v květnu přijede procvičit své hlasivky do Rosy. A tak se také stalo. „Ve středu 9. května jsme si společně opekli párky a poctivě natrénovali písně, protože letos máme nový repertoár. Trénujeme i písně od známé hudební skupiny Jelen,“ sdělila Petra Königová, vedoucí denního stacionáře Rosa.

„Jeleny jsem před tím moc neznala, ale od té doby, co je trénujeme, tak se stali jednou z mých oblíbených kapel. Písničky trénuji i sama doma,“ uvedla uživatelka denního stacionáře Veronika. Na začátku května si vyrazili uživatelé a pracovníci Rosy na procházku na nedalekou hasičskou zbrojnici, kde právě probíhal den otevřených dveří. Profesionální hasiči provedli klienty po celé budově a ukázali jim veškerou techniku. „Příští rok se opět těšíme na příjemnou návštěvu,“ vzkázala Petra Königová.

 

Autorka tiskové zprávy: Alexandra Ostrá, DiS.

 

 

Tisková zpráva ze dne 22. 4. 2018

 

 Žďárská Charita uklízela Vysočinu

 

I v letošním roce se uživatelé a pracovníci žďárské Charity opět zapojili do projektu Kraje Vysočina s názvem „Čistá Vysočina“.

 

Ve Žďáře nad Sázavou se do úklidu zapojil Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, a to v blízkosti sídla zařízení, a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka. Do přírody vyrazila Ponorka letos dokonce dvakrát. Poprvé se „staršáky“, tzn. klienty od 12 ti do 20 let a podruhé s mladšáky, tzn. klienty od 7 let věku.  „Jsme rádi, že jsme mohli společně vyrazit ven. Děckám jsme připravili ekologický kvíz a drobné odměny. Potěšilo nás, jak se nakonec všichni pro úklid nadchli,“ popisuje s nadšením Veronika Brychtová, vedoucí Ponorky.
Po pracovní době se do úklidu kolem cyklostezky směr Pilská nádrž pustila i Správa žďárské Charity. „Letos jsme se zapojili už podruhé. Bereme to jako teambuilding. Uděláme něco prospěšného, a pak vše zakončíme u kávy v blízké cukrárně,“ sdělila účetní Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Marie Havlíková.

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem stejně jako v loňském roce vyrazili uklízet uživatelé a pracovníci denního stacionáře Rosa. „Jsem moc ráda, že jsme navázali na minulý rok, kdy nás v úklidu podpořila třída 5. B Základní školy Nádražní. Naši uživatelé i děti ze základní školy jsou nadšení pro prospěšnou věc a již nyní plánujeme další úklidové akce,“ uvedla Bc. Petra Königová, vedoucí Rosy. Za své si vzali oblast cyklostezky a okolí Domanínského rybníka. Stejně tak se v Bystřici již tradičně zapojila i mládež z nízkoprahového zařízení Nadosah.

Ve Velkém Meziříčí se mezi účastníky kampaně přidal denní stacionář Nesa. Ti se jako každý rok postarali o lokalitu zvanou Kunšovec. Na úklidovou skupinku čekala v závěru odměna v podobě občerstvení, které připravili ti, kteří se úklidu z důvodu náročnosti terénu zúčastnit nemohli. „Naše lokalita je rok od roku čistší. Příště si vybereme jinou, kde budeme mít větší úlovky,“ sdělila závěrem Bc. Marcela Judová, sociální pracovnice Nesy.

 


Lenka Šustrová

 

 

 

 E.ON testuje unikátní službu. Při výpadcích elektřiny nově pomohou s informováním obyvatel hasiči

Praha, 9. března 2018

Energetici ze společnosti E.ON budou v případě rozsáhlejších výpadků dodávek proudu informovat obyvatele nově ve spolupráci s hasičským záchranným sborem v jednotlivých krajích. Úspěšná zkouška této unikátní spolupráce proběhla v Kraji Vysočina. Postupně se služba rozšíří na celé distribuční území společnosti E.ON.

„Po orkánu Herwart v říjnu loňského roku byla v některých oblastech Vysočiny obnovena dodávka elektrické energie až po několika dnech. Co v této situaci lidem nejvíce chybělo, byl dostatek aktuálních informací, kdy mohou znovuzapojení očekávat,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Testování služby, jež proběhlo tento týden, potvrdilo, že spolupráce s hasiči umožní energetikům informovat o výjimečné situaci a její další prognóze všechny starosty dotčených měst, městysů a obcí operativně a ve velmi krátké době. „V tomto rozsahu jde v rámci České republiky o unikátní spolupráci. Vysočinu považujeme za pilotní region a do budoucna bychom tuto spolupráci s hasičským záchranným sborem chtěli rozšířit na celé distribuční území E.ON,“ říká vedoucí oblastního managementu společnosti Lukáš Svoboda a vysvětluje: „Veřejnost budeme tímto způsobem informovat především při kalamitních situacích, jako byl loňský orkán. Lidé v dotčených domácnostech tak budou mít díky spolupráci hasičů a starostů jednotlivých měst, městysů a obcí možnost ještě snazšího přístupu k aktuálním informacím, aniž by je sami museli hledat na našich webových stránkách nebo voláním na zákaznickou linku.“ 

V případě kalamity a rozsáhlejších výpadků elektřiny předá centrální dispečink společnosti E.ON detailní informace hasičům. „My jsme následně schopni informovat všechny starosty v postižených oblastech formou hromadné SMS zprávy v řádu několika desítek minut. Informaci předáme, i když jsme si vědomi toho, že v době odesílání SMS touto cestou již nemusí být síť mobilních operátorů v daných místech plně funkční a s dlouhotrvajícím výpadkem elektrické energie může docházet i k výpadkům těchto komunikačních kanálů. I přesto chceme využít všechny dostupné prostředky, které máme a aktuální informace distribuovat, zvláště pokud se to týká našeho strategického partnera v oblasti krizového řízení, kterým starosta obce bezpochyby je,“ dodává Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Společnost E.ON zásobuje elektřinou více než 1,5 milionu odběrných míst, což představuje asi 2,8 milionů obyvatel na Vysočině, v jižních Čechách, na jižní Moravě a ve Zlínském a Olomouckém kraji. Na celé toto území by se unikátní spolupráce mezi distributorem elektřiny, hasičským záchranným sborem a obecními úřady měla rozšířit během letošního jara.

 

Kontakty

Martina Slavíková

tisková mluvčí a vedoucí Koncernové komunikace

M +420 603 800 664, martina.slavikova@eon.cz

www.eon.cz
Tisková zpráva ze dne 17. 2. 2018

 

Ve Včele se slavil Masopust

 

Uživatelé bystřického volnočasového klubu Včela slavili letošní „ostatky“ ve velkém.

pátek 9. února navštívili v kostýmech denní stacionář Rosa.
„Při krátkém programu jsme si popovídali a zazpívali s klienty Rosy. Ti byli velmi překvapeni a především nadšeni z našich masek,“ sdělila Lenka Skryjová, pracovnice klubu Včela.

pondělí 12. února vyrazili uživatelé Včely opět v maskách tentokrát do mateřské školy Čtyřlístek, kde dětem vyprávěli pohádky, do jejichž dějů byly zapojeny právě jejich převleky.

To největší veselí odstartovalo až v úterý 13. února v restauraci Hotelovka. Tam se konalo již tradiční každoroční masopustní veselí, na které se místní velmi těšili. „Děkujeme všem účastníkům a organizátorům programu, a to zejména všem maskám, folklórnímu souboru Borověnka ze Štěpánova nad Svratkou a panu Kazdovi za hudební doprovod,“ vzkazuje závěrem Lenka Skryjová.

 

Pracovnice klubu VčelaTisková zpráva 12. 2. 2018

Bystřická Charitní pečovatelská služba pomáhá tam, kde je „doma“

Charitní pečovatelská služba, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, působí v Bystřici nad Pernštejnem od roku 2004. Jejím posláním je pomáhat lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení či  chronického onemocnění, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zkrátka doma. 

„Naše služba přichází ve chvíli, kdy si člověk není schopen zajistit péči o vlastní osobu, domácnost a řešit běžné záležitosti. Snažíme se podporovat uživatele v dosavadním způsobu života, respektovat jeho zvyklosti, poskytovat péči tzv. šitou na míru jeho potřebám,“ vysvětluje Mgr. Kateřina Kučerová, vedoucí Charitní pečovatelské služby.

O jakou péči konkrétně jde? „Naše pečovatelky pomohou při oblékání, při přesunu na lůžko či na vozík, při chůzi v bytě i při pohybu mimo domácnost, při běžné denní hygieně, při koupání  v domácím prostředí nebo ve středisku osobní hygieny. Toto středisko se nachází v prostorách našeho sídla v domě s pečovatelskou službou. Slouží lidem, kteří nemají doma vhodné podmínky pro osobní hygienu. Je bezbariérové, vybavené vanou i sprchovým koutem. Pokud se uživatel do střediska nemůže dopravit sám nebo s pomocí rodiny, nabízíme možnost dopravy vozem pečovatelské služby,“ doplňuje Kateřina Kučerová. 

A jaké úkony Charitní pečovatelská služba dále nabízí? Pracovnice zajistí nákupy, pochůzky, vyzvednou léky, zajistí dopravu a doprovod k lékaři nebo na úřad. Pomohou při přípravě jídla, zprostředkují a dovezou oběd. V neposlední řadě také pomohou při uklidu v domácnosti či se postarají o vyprání a vyžehlení prádla.

Velmi pěkně popsala pečovatelskou službu jedna z uživatelek v dopise, který od ní pečovatelky nedávno obdržely: „Je to dobře fungující služba pro seniory a lidi staré, co si ledacos nezvládnou už sami  udělat, případně i pro nemocné. I já do té poslední skupiny patřím, proto jsem uvítala, že něco takového je. S její pomocí mám doma čisto, když mně dochází léky, žádný problém. Děvčata – já jim tak říkám – je pomohou sehnat, a tak je to se vším, a k tomu s úsměvěm, a to je hne

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« prosinec 2018 »»»
PoÚtStČtSoNe
     
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Bc. Michaela Samková

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2018 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák